vvp

Bộ sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới (bản mẫu)

Thứ sáu - 20/08/2021 12:09
Năm học mới sắp bắt đầu, tình hình chung cả nước là nhiều PH chưa mua được sách cho con em mình, VPP Tâm Phúc sưu tầm và tổng hợp 3 bộ sách mới để quý PH dùng tạm trong khi chờ mua sách bản in.
Bộ sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới (bản mẫu)
1. BỘ SÁCH CÁNH DIỀU
sgk6cd
 

1. Môn Toán

Toán lớp 6 tập 1. Tải về: 11
Toán lớp 6 tập 2. Tải về: 11
Bài tập Toán 6 tập 1. Đang cập nhật ...
Bài tập Toán 6 tập 2. Đang cập nhật ...
Sách GV Toán 6. Đang cập nhật ...

2. Môn Ngữ văn

Ngữ văn 6 tập 1. Tải về: 11
Ngữ văn 6 tập 2. Tải về: 11
Bài tập Ngữ văn 6 tập 1. Đang cập nhật ...
Bài tập Ngữ văn 6 tập 2. Đang cập nhật ...
Sách GV Ngữ văn 6 tập 1. Đang cập nhật ...
Sách GV Ngữ văn 6 tập 1. Đang cập nhật ...

3. Môn Tiếng Anh:

Tiếng Anh 6. Tải về11
Bài tập Tiếng Anh  6. Đang cập nhật ...
Sách GV Tiếng Anh  6. Đang cập nhật ...

4. Môn Giáo dục công dân:

Giáo dục công dân 6. Tải về: 11
Bài tập GDCD 6. Đang cập nhật ...
Sách GV GDCD  6. Đang cập nhật ...

5. Môn Lịch sử - Địa lí:

Lịch sử - Địa lí lớp 6. Tải về: 11
Bài tập Lịch sử - Địa lí 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Lịch sử - Địa lí  6. Đang cập nhật ...

6. Môn Khoa học tự nhiên:

Khoa học tự nhiên lớp 6. Tải về: 11
Bài tập Khoa học tự nhiên 6. Đang cập nhật ...
Khoa học tự nhiên lớp 6, Sách giáo viên. Đang cập nhật ...

7. Môn Tin học:

Tin học 6. Tải về: 11
Bài tập Tin học 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Tin học 6. Đang cập nhật ...

8. Môn Giáo dục thể chất:

Giáo dục thể chất lớp 6. Tải về: 11
Bài tập Giáo dục thể chất 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Giáo dục thể chất 6. Đang cập nhật ...

9. Môn Âm nhạc:

Âm nhạc lớp 6. Tải về: 11
Bài tập Âm nhạc lớp 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Âm nhạc lớp 6. Đang cập nhật ...

10. Môn Mĩ thuật:

Mĩ thuật lớp 6. Tải về: 11
Bài tập Mĩ thuật lớp 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Mĩ thuật lớp 6. Đang cập nhật ...

11. Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp:

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Tải về: 11
Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  6. Đang cập nhật ...
Sách GV Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đang cập nhật ...

12. Môn Công nghệ:

Công nghệ lớp 6. Tải về: 11
Bài tập Công nghệ 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Công nghệ 6. Đang cập nhật ...

 

 2. BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
sgkctst
 

1. Môn Toán

Toán lớp 6 tập 1. Tải về: dlx
Toán lớp 6 tập 2. Tải về: dlx
Bài tập Toán 6 tập 1. Đang cập nhật ...
Bài tập Toán 6 tập 2. Đang cập nhật ...
Sách GV Toán 6. Đang cập nhật ...

2. Môn Ngữ văn

Ngữ văn 6 tập 1. Tải về: dlx
Ngữ văn 6 tập 2. Tải về: dlx
Bài tập Ngữ văn 6 tập 1. Đang cập nhật ...
Bài tập Ngữ văn 6 tập 2. Đang cập nhật ...
Sách GV Ngữ văn 6 tập 1. Đang cập nhật ...
Sách GV Ngữ văn 6 tập 1. Đang cập nhật ...

3. Môn Tiếng Anh:

Tiếng Anh 6. Đang cập nhật ...
Bài tập Tiếng Anh  6. Đang cập nhật ...
Sách GV Tiếng Anh  6. Đang cập nhật ...

4. Môn Giáo dục công dân:

Giáo dục công dân 6. Tải về: dlx
Bài tập GDCD 6. Đang cập nhật ...
Sách GV GDCD  6. Đang cập nhật ...

5. Môn Lịch sử - Địa lí:

Lịch sử - Địa lí lớp 6. Tải về: dlx
Bài tập Lịch sử - Địa lí 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Lịch sử - Địa lí  6. Đang cập nhật ...

6. Môn Khoa học tự nhiên:

Khoa học tự nhiên lớp 6. Tải về: dlx
Bài tập Khoa học tự nhiên 6. Đang cập nhật ...
Khoa học tự nhiên lớp 6, Sách giáo viên. Tải về: dlx

7. Môn Tin học:

Tin học 6. Đang cập nhật ...
Bài tập Tin học 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Tin học 6. Đang cập nhật ...

8. Môn Giáo dục thể chất:

Giáo dục thể chất lớp 6. Tải về: dlx
Bài tập Giáo dục thể chất 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Giáo dục thể chất 6.Đang cập nhật ...

9. Môn Âm nhạc:

Âm nhạc lớp 6. Tải về: dlx
Bài tập Âm nhạc lớp 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Âm nhạc lớp 6. Đang cập nhật ...

10. Môn Mĩ thuật:

Mĩ thuật lớp 6. Tải về: dlx
Bài tập Mĩ thuật lớp 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Mĩ thuật lớp 6. Đang cập nhật ...

11. Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp:

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Tải về: dlx
Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  6. Đang cập nhật ...
Sách GV Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đang cập nhật ...

12. Môn Công nghệ:

Công nghệ lớp 6. Tải về: dlx
Bài tập Công nghệ 6. Đang cập nhật ...
Sách GV Công nghệ 6. Đang cập nhật ...

 

3. BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

SGK6KN

1. Môn Toán

Toán lớp 6 tập 1. Tải về: KN
Toán lớp 6 tập 2. Tải về: KN
Bài tập Toán 6 tập 1. Tải về: KN
Bài tập Toán 6 tập 2. Tải về: KN
Sách GV Toán 6. Tải về: KN

2. Môn Ngữ văn

Ngữ văn 6 tập 1. Tải về: KN
Ngữ văn 6 tập 2. Tải về: KN
Bài tập Ngữ văn 6 tập 1. Tải về: KN
Bài tập Ngữ văn 6 tập 2. Tải về: KN
Sách GV Ngữ văn 6 tập 1. Tải về: KN
Sách GV Ngữ văn 6 tập 1. Tải về: KN

3. Môn Tiếng Anh:

Tiếng Anh 6 tập 1.Tải về: KN
Tiếng Anh 6 tập 2.Tải về: KN
Bài tập Tiếng Anh  6 tập 1. Tải về: KN
Bài tập Tiếng Anh  6 tập 2. Tải về: KN
Sách GV Tiếng Anh  6. Tải về: KN

4. Môn Giáo dục công dân:

Giáo dục công dân 6. Tải về: KN
Bài tập GDCD 6. Tải về: KN
Sách GV GDCD 6. Tải về: KN

5. Môn Lịch sử - Địa lí:

Lịch sử - Địa lí lớp 6. Tải về: KN
Bài tập Lịch sử. Tải về: KN
Bài tập Địa lí 6. Tải về: KN
Sách GV Lịch sử - Địa lí  6. Tải về: KN

6. Môn Khoa học tự nhiên:

Khoa học tự nhiên lớp 6. Tải về: KN
Bài tập Khoa học tự nhiên 6. Tải về: KN
Khoa học tự nhiên lớp 6, Sách giáo viên. Tải về: KN

7. Môn Tin học:

Tin học 6. Tải về: KN
Bài tập Tin học 6. Tải về: KN
Sách GV Tin học 6. Tải về: KN

8. Môn Giáo dục thể chất:

Giáo dục thể chất lớp 6. Tải về: KN
Sách GV Giáo dục thể chất 6. Tải về: KN

9. Môn Âm nhạc:

Âm nhạc lớp 6. Tải về: KN
Bài tập Âm nhạc lớp 6. Tải về: KN
Sách GV Âm nhạc lớp 6. Tải về: KN

10. Môn Mĩ thuật:

Mĩ thuật lớp 6. Tải về: KN
Bài tập Mĩ thuật lớp 6. Tải về: KN
Sách GV Mĩ thuật lớp 6. Tải về: KN

11. Môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp:

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Tải về: KN
Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp  6. Tải về: KN
Sách GV Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Tải về: KN

12. Môn Công nghệ:

Công nghệ lớp 6. Tải về: KN
Bài tập Công nghệ 6. Tải về: KN
Sách GV Công nghệ 6. Tải về: KN

Xem thêm bộ SGK lớp:

Lớp 1 Lớp 2 &Lớp 3 & Lớp 4 &
& Lớp 5 & Lớp 7Lớp 8& Lớp 9& Lớp 10 & Lớp 11 & Lớp 12 & 

Tuyên bố : tất cả dữ liệu được sưu tập từ Internet, nếu có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại
xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được gỡ bỏ. ĐT: 0983734349.
 


 

 Từ khóa: sgk

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

qc pk phai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây